ที่ปรึกษา และ วิทยากร

อ.พุทธพร
แสงรัตนเดช

ป โท MIT,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL, Co-founder Techberry Ltd.

ผศ.ดร.อาธร
เหลืองสดใส

Ph.D. University of Essex
ป โท University of London
ป ตรี Computer Science ธรรมศาสตร์

ดร.ฉัททวุฒิ
พีชผล

Ph.D. จุฬาฯ,
ป โท ด้านไอที จาก MIT
ป ตรี วิศวคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
Executive Education, Harvard Business School

อ.พนธ์
พุทธานุกรณ์

ผอ. ศูนย์บ่มเพาะธุกิจ
ที่ปรึกษาด้านจีน อินเดีย

ผศ.ดร.วรภัทร
ไพรีเกรง

Ph.D. ด้าน IT จาก Australia
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์

อ.ทวิร
พานิชสมบัติ

Software Stylist
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile
UX/UI และ Software Architecture

อ.สุริยนต์
นนทารักษ์

เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing, Hubspot,
Content Marketing,
Founder Digicup.io

อ.ปิยพงศ์
เผ่าวณิช

ป โท ด้านไอที University of Illinois at Urbana Champaign
ป ตรี วิศว KMITL

อ.อลงกรณ์
สุวรรณเวช

เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

ผศ.ดร.ณัฎฐ์
โอธนาทรัพย์

เชี่ยวชาญด้าน IOT Cloud Computing Software Development

อ.ธนบดี
ศรีธนนันท์

เชี่ยวชาญด้าน Cloud Infra, Software Development, IT Best Practice

อ.ชนินทร
เฉลิมสุข

เชี่ยวชาญด้าน Software Development, IT Best Practice

อ.อภิชาติ
คำปลิว

เชี่ยวชาญด้าน Software Development, IT Best Practice, Digital Marketing