หลักสูตร:
App Developer Bootcamp with Python and Django (Beginner Level)

Up-Skill ตัวคุณสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ

Application Developer Bootcamp

หลักสูตรที่จะ Re-skill ให้คุณได้เข้าสู่โลกของการทำงานในสายอาชีพ Application Developer โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมมาก่อน เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้จักกับระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการพัฒนา Application ที่สามารถทำงานสาย IT ได้จริง

รูปแบบการเรียน

เรียนแบบ Distance Learning วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น. ผู้เรียนสามารถมองเห็นและสื่อสารกับวิทยากร และผู้ร่วมเรียนแบบทันที สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทาง และยังได้ประสิทธิผลของการเรียนรู้เหมือนการเรียนตามปกติ

พัฒนาตัวคุณสู่อาชีพในอนาคต

- Mobile Application Developer
- Web Application Developer
- Technical and IT Specialist
- UI/UX Specialist

หลักสูตร: App Developer Bootcamp with Python and Django (Beginner Level)

Up-Skill ตัวคุณสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ


ระยะเวลาเรียน

1 เดือน จำนวน 40 ชั่วโมง (ประกอบด้วย เรียนสดผ่านออนไลน์จำนวน 24 ชั่วโมง และ Workshop, Homework หรือ Mini-projects จำนวน 16 ชั่วโมง)


วันและเวลาเรียน

เรียนทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 22 ก.พ. 2564 - 18 มี.ค. 2564


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร App Developer Bootcamp with Python and Django for Beginner มุ่งเน้นผลิต นักพัฒนา Application ให้มีความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Python และ Django โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมาก่อน หรือ เป็นผู้ที่ต้องการปรับทักษะ (Reskill) และเพิ่มทักษะ (Upskill) ทางด้านการพัฒนา Application โดยหลักสูตร นี้ได้เน้นรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Project-Based Learning ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการ เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง


กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถและทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา และผู้ทำงานที่ต้องการ เพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านการพัฒนา Application


วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียน

- มีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรมภาษา Python
- มีความเข้าใจ Django Framework
- เข้าใจกระบวนการพัฒนา Application ด้วย Python และ Django


เนื้อหาหลักสูตร :

Topic 1: Computer 101, Internet and UX/UI Design

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อเป็น พื้นฐานการสร้างความเข้าใจในการนำไปสู่การพัฒนา Application


Lesson Learning Outcomes
Introduction to Computer - Introduction to Computer System
- Computer Hardware & Software
Network Fundamentals & Cloud - Introduction to Computer Network
- Introduction to Cloud System
Version Control - What is Version Control?
- GitHub
Introduction to Database - What is Database?
- What is SQL?
Introduction to World Wide Web - Introduction to World Wide Web
- REST Web Services
Introduction to Programming - What is Programming?
- Pseudo Code & Flowchart
- Programming Language
- Steps for Writing a Program
Introduction to UX/UI Design - What is UX/UI?
- Web Design by Adobe XD

Topic 2: Python Programming and Mini-Projects

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่ง เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมในการพัฒนา Application โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึง โครงสร้าง (Structure) และไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษา การเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Functional Programming และ Object-Oriented Programming


Lesson Learning Outcomes
Python Programming - Python Installation
- Introduction to Python
- Running a Python Scripts - Editors & IDE
- Structure and Syntax
- Variables
- Control Statements
- Looping Statements
- Functions
Python Objected Programming - Class, Object
- Attributes & Methods
- Inheritance
- Modules & Packages
- Collections

Topic 3: Django Framework and Mini-Project

ผู้เข้ารับการอบบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Django Framework และการใช้งาน Django เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Lesson Learning Outcomes
Introduction to Django Framework - Django Installation
- Web Framework & MVC Pattern
- Creating a New Project
- Creating Basic Django App and Views
- Understanding the Project Structure
Python Objected Programming - Class, Object
- Attributes & Methods
- Inheritance
- Modules & Packages
- Collections

ทำไมหลักสูตรนี้จึงน่าสนใจ

ได้เรียนรู้จากนักพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวจริง ที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อม ถ่ายทอดวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ

ฝึกทักษะด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ที่จะทำให ้ ผู้เรียนได้รับความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริง

เรียนรู้โดยการสร้าง Application เสมือนระบบจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยให้คำปรึกษา และแชร์ประสบการณ์เพื่อการพัฒนา

สร้างเครือข่ายกับผู้ที่ทำงานเป็นนักพัฒนา Application จากหลากหลายสาขา เพิ่มโอกาสในการหางานมากยิ่งขึ้น

ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ นำไปใช้ในการเปลี่ยนสายงานสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ หรือต้องการเพิ่ม ทักษะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เป็นหลักสูตรที่วางพื้นฐาน และสร้างทักษะสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ

Software Developer

“ สำนักงานสถิติด้านแรงงาน คาดการว่า ในปี 2016 – 2026 " Software Developer " จะเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการเป็นอันดับต้นๆ ในองค์กรชั้นนำระดับโลก ”

Download ใบสมัครเรียน